feedburner
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

feedburner count

EZAM MD NOOR RENTETAN OLAHAN SEBUAH PERJUANGAN

KEMUNCAK LUAHAN KESETIAAN DENGAN PENYERAHAN BORANG UMNO (AHLI SEUMUR HIDUP) KEPADA PAK LAH
BERSALAM DENGAN PEMIMPIN BESAR YANG BERJUANG MEMBAWA PERUBAHAN DI DALAM UMNO
DATO' WAN FARID DIKATAKAN SEBAGAI TULANG BELAKANG YANG MEMBAWA EZAM KEMBALI SEMULA KE DALAM UMNO
DATO AZIM MENYAMBUT KETIBAAN EZAM
LAMBANG SEBUAH PERDAMAIAN.DATO' HISHAM SENDIRI MENYAMBUT EZAM WALAUPUN EZAM PERNAH MENYERANG PERIBADINYA
REEZAL MENYAMBUT EZAM SEBAGAI LAMBANG PERTEMUAN HATI LAMA YANG BERPAUT KEMBALI KEPADA UMNO
EZAM MENULIS BORANG UMNO DI SAMPING HAMDAN TAHA
BORANG KEAHLIAN SEUMUR HIDUP EZAM DI DALAM UMNO

YANG MENARIK DISEBALIK TABIR
“Kenapa saya berubah? Saya tidak berubah, saya menyokong dasar, bukan parti atau individu, dasar UMNO kini berubah, jadi saya kembali menyokong UMNO dan sudah tentulah menyokong kepimpinan yang berani mengubah dasar tersebut,” kata Ezam.
“Saya yakin agenda perubahan yang diumumkan Perdana Menteri sekarang ini, termasuk soal memperkasa BPR, memulihkan institusi kehakiman dan banyak lagi merupakan agenda perubahan yang besar dan wajar disokong,” katanya.
Ezam bersalaman, sambil berkata, “Bismillah...,” Abdullah yang sebelum itu senyum, bertukar serius. Diambilnya borang Ezam itu, dengan kata-kata yang sama, “Bismillah...” Tangan Ezam digengam erat. Abdullah kembali tersenyum. Lebih manis dari biasa. Kilauan cahaya kemera tidak henti-henti merakamkan satu lagi saat bersejarah kepada bangsa dan negara.
kata Ezam, “Saya tidak berubah, dasar UMNO yang berubah, jadi saya kembali menyokong UMNO dan sudah tentulah menyokong kepimpinan yang berani mengubah dasar tersebut,”.

KARPAL THE SUPER HERO VS KETUANAN MELAYU

SUMBER :PEMUDA ENGGANG
Artikel 153 Perlembagaan Malaysia

Artikel 153 Perlembagaan Malaysia memberikan tanggungjawab kepada Yang di-Pertuan Agong menjaga hak keistimewaan orang Melayu dan penduduk asal Malaysia, secara kumpulannya dirujuk sebagai Bumiputera. Artikel mengspesifikkan bagaimana kerajaan pusat melindungi kepentingan kumpulan-kumpulan ini dengan mendirikan kuota kemasukan ke dalam perkhidmatan awam, biasiswa dan pendidikan awam. Ia juga biasanya dianggap sebagai sebahagian daripada sosial kontrak, dan biasanya dikatakan sebagai pertahanan legal bagi ketuanan Melayu — kepercayaan orang Melayu bahawa mereka adalah penduduk asal Malaysia.
Berikut adalah penyataan penuh Artikel 153 Perlembagaan Malaysia.
Perkara 153. Perizaban kuota berkenaan dengan perkhidmatan, permit, dsb. bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak.
(1) Menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan Perkara ini.
(2) Walau apa pun apa-aa jua dalam Perlembagaan ini, tetapi tertakluk kepada peruntukan Perkara 40 dan peruntukan Perkara ini, Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjalnakan fungsinya di bawah Perlembagaan ini dan undang-undang persekutuan mengikut apa-apa cara yang perlu untuk meindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak dan untuk memastikan perizaban bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak apa-apa perkadaran yang difikirkan munasabah oleh Yang di-Pertuan Agong daripada jawatan dalam perkhidmatan awam (selain perkhidmatan awam sesuatu Negeri) dan daripada biasiswa, danasiswa dan keistimewaan pendidikan atau latihan yang seumpamanya atau kemudahan khas lain yang diberikan atau diadakan oleh Kerajaan Persekutuan dan, apabila apa-apa permit atau lesen dikehendaki oleh undang-undang persekutuan bagi mengendalikan apa-apa pertukangan atau perniagaan, maka, tertakluk kepada peruntukan undang-undang itu dan Perkara ini, daripada permit dan lesen itu.
(3) Yang di-Pertuan Agong boleh, bagi memastikan, mengikut Fasal (2), perizaban bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam dan biasiswa, danasiswa dan keistimewaan pendidikan atau latihan atau kemudahan khas lain, memberikan apa-apa arahan am yang dikehendaki bagi maksud itu kepada mana-mana Suruhanjaya yang baginya Bahagian X terpakai atau kepada mana-mana pihak berkuasa yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi pemberian biasiswa, danasiswa atau keistimewaan pendidikan atau latihan atau kemudahan khas lain itu; dan Suruhanjaya atau pihak berkuasa itu hendaklah mematuhi arahan itu dengan sewajarnya.
(4) Pada menjalankan fungsinya di bawah Perlembagaan ini dan undang-undang persekutuan mengikut Fasal (1) hingga (3) Yang di-Pertuan Agong tidak boleh melucutkan mana-mana orang daripada apa-apa jawatan awam yang dipegang olehnya atau daripada terus mendapat biasiswa, danasiswa atau keistimewaan pendidikan atau latihan atau kemudahan khas lain yang dinikmati olehnya.
(5) Perkara ini tidaklah mengurangkan peruntukan Perkara 136.
(6) Jika menurut undang-undang persekutuan yang sedia ada suatu permit atau lesen dikehendaki bagi mengendalikan apa-apa pertukangan atau perniagaan, maka Yang di-Pertuan Agong boleh menjalankan fungsinya di bawah undang-undang itu mengikut apa-apa cara, atau memberikan apa-apa arahan am kepada mana-mana pihak berkuasa yang dipertanggungkan di bawah undang-undang itu dengan pemberian permit atau lesen itu, sebagaimana yang dikehendaki untuk memastikan perizaban apa-apa perkadaran daripada permit atau lesen itu bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh Yang di-Pertuan Agong; dan pihak berkuasa itu hendaklaah mematuhi arahan itu dengan sewajarnya.
(7) Tiada apa-apa jua dalam Perkara ini boleh berkuat kuasa untuk melucutkan atau memberi kuasa supaya dilucutkan apa-apa hak, keistimewaan, permit atau lesen mana-mana orang, yang terakru kepada orang itu atau yang dinikmati atau dipegang oleh orang itu atau untuk memberi kuasa untuk menolak pembaharuan mana-mana permit atau lesen mana-mana orang atau untuk menolak pemberian apa-apa permit atau lesen kepada waris, pengganti atau penerima serah hak seseorang jika pembaharuan atau pemberian itu mungkin semunasabahnya dijangkakan mengikut perjalanan biasa keadaan.
( Walau apa pun apa-apa jua dalam Perlembagaan ini, jika menurut mana-mana undang-undang persekutuan apa-apa permit atau lesen dikehendaki bagi mengendalikan apa-apa pertukangan atau perniagaan, maka undang-undang itu boleh membuat peruntukan bagi perizaban apa-apa perkadaran daripada permit atau lesen itu bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak; tetapi tiada undang-undang sedemikian boleh, bagi maksud memastikan perizaban itu—
(a) melucutkan atau memberi kuasa supaya dilucutkan apa-apa hak, keistimewaan, permit atau lesen mana-mana orang, yang terakru kepada orang itu atau yang dinikmati atau dipegang oleh orang itu; atau
(b) memberi kuasa untuk menolak pembaharuan mana-mana permit atau lesen mana-manaa orang atau untuk menolak pemberian apa-apa permit atau lesen kepada waris, pengganti atau penerima serah hak mana-mana orang jika pembaharuan atau pemberian itu mengikut peruntukan yang lain dalam undang-undang itu mungkin semunasabahnya dijangkakan mengikut perjalanan biasa keadaan, atau menghalang mana-mana orang daripada memindahkan hakmilik bersama dengan perniagaannya apa-apa lesen yang boleh dipindahkan hakmiliknya untuk mengendalikan perniagaan itu; atau
(c) jika tiada permit atau lesen dahuluya dikehendaki bagi mengendalikan pertukangan atau perniagaan itu, memberi kuasa untuk menolak pemberian permit atau lesen kepada mana-mana orang bagi mengendalikan apa-apa pertukangan atau perniagaan yang telah dijalankan olehnya secara bona fide sebaik sebelum undang-undang itu mula berkuat kuasa, atau memberi kuasa untuk menolak pembaharuan kemudiannya mana-mana permit atau lesen mana-mana orang, atau untuk menolak pemberian mana-mana permit atau lesen sedemikian kepada waris, pengganti atau penerima serah hak mana-mana orang itu jika, mengikut peruntukan yang lain dalam undang-undang itu, pembaharuan atau pemberian itu mungkin semunasabahnya dijangkakan mengikut perjalanan biasa keadaan.
(8A) Walau apa pun apa-apa jua dalam Perlembagaan ini, jika di dalam mana-mana Universiti, Kolej dan institusi pendidikan lain yang memberikan pendidikan selepas Malaysian Certificate of Education atau yang setaraf dengannya, bilangan tempat yang ditawarkan oleh pihak berkuasa yang bertanggungjawab bagi pengurusan Universiti, Kolej atau institusi pendidikan itu kepada calon-calon bagi apa-apa kursus pengajian adalah kurang daripada bilangan calon yang layak mendapat tempat-tempat itu, maka adalah sah bagi Yang di-Pertuan Agong menurut kuasa Perkara ini memberikan apa-apa arahan yang perlu kepada pihak berkuasa itu untuk memastikan perizaban apa-apa perkadaran daripada tempat-tempat itu bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh Yang di-Pertuan Agong; dan pihak berkuasa itu hendaklah mematuhi arahan itu dengan sewajarnya.
(9) Tiada apa-apa jua dalam Perkara ini boleh memberi Parlimen kuasa untuk menyekat perniagaan atau pertukangan semata-mata bagi maksud perizaban bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak.
(9A) Dalam Perkara ini ungkapan “anak negeri” berhubung dengan Negeri Sabah atau Sarawak hendaklah mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam Perkara 161A.
(10) Perlembagaan Negeri yang ber-Raja boleh membuat peruntukan yang bersamaan (dengan ubah suaian yang perlu) dengan peruntukan Perkara ini.
Terdapat perbezaan ketara di antara artikel 153 perlembagaan Malaysia dengan artikel 153 perlembagaan Singapura yang masing-masing menyebut mengenai hak istimewa orang Melayu. Artikel 153 (Malaysia) lebih spesifik dengan menjelaskan bagaimana hak-hak orang Melayu dan Bumiputra Malaysia dipertahankan.
Ketuanan Melayu
Ketuanan Melayu ialah konsep perkauman yang mendakwa bahawa orang Melayu adalah tuan kepada Persekutuan Tanah Melayu (sekarang) Malaysia . Orang Cina dan India di Malaysia yang dianggap sebagai pendatang (yang dibawa masuk oleh British) disifatkan terhutang budi kepada orang Melayu kerana kesanggupan dan kesediaan orang Melayu menerima mereka sebagai warganegara Persekutuan Tanah Melayu (sekarang) Malaysia sebagai prasyarat British memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Sebagai timbal balik kerana kesanggupan dan kesediaan apa yang disifatkan sebagai pengorbanan orang Melayu itu, perlembagaan memberi peruntukan khas kepada orang Melayu dalam bentuk hak istimewa dan ini dimaktubkan di dalam Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu (sekarang) Malaysia). Persetujuan quid pro quo atau saling beri-memberi ini biasanya dipanggil Kontrak Sosial. Konsep Ketuanan Melayu ini sering kali dijadikan retorik ahli politik Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu yang berpengaruh semenjak 50 tahun Persekutuan Tanah Melayu (sekarang Malaysia) mencapai kemerdekaannya dari British sebagai usaha meraih sokongan orang Melayu walaupun pada hakikatnya tidak ramai orang Melayu yang arif tentang konsep atau fahaman ini.
Walaupun retorik ini wujud sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan, frasa ketuanan Melayu tidak menjadi satu perkara yang disebut ramai hingga ke awal tahun 2000-an. Kebanyakan tentangan konsep ini adalah daripada parti-parti yang tidak berdasarkan kaum Melayu, seperti Parti Tindakan Demokratik (DAP), tetapi sebelum kemerdekaan orang Baba dan Nyonya juga menentang konsep ini. Konsep keulungan kaum Melayu mendapat perhatian dalam tahun 1940-an apabila orang Melayu bersatu untuk menentang penubuhan Malayan Union dan kemudian, berjuang untuk kemerdekaan. Semasa tahun 60-an, terdapat usaha yang cukup besar untuk mencabar ketuanan Melayu, diketuai oleh Parti Tindakan Rakyat (PAP) dari Singapura — yang merupakan negeri Malaysia dari 1963 hingga 1965 — dan DAP selepas pemisahan Singapura. Walaupun begitu, sebahagian Perlembagaan berkaitan ketuanan Melayu berakar umbi selepas rusuhan kaum Mei 13, 1969 yang terjadi akibat kempen pilihan raya yang menjadikan hak-hak orang bukan Melayu dan ketuanan Melayu sebagai isu tumpuan. Tempoh ini juga menyaksikan kebangkitan ultra yang mendesak agar kerajaan parti tunggal diketuai UMNO, dan pertambahan penekanan bahawa orang Melayu merupakan “orang asal” Malaysia — iaitu hanya orang Melayu boleh dianggap penduduk asal Malaysia.
Tentangan yang dimainkan oleh DAP ini sebenarnya merupakan lanjutan tentangan yang dimainkan oleh parti induk DAP iaitu parti PAP(Singapura). Berikut adalah tentangan mengenai ketuanan Melayu di dalam fasal 153 Perlembagaan Malaysia oleh PAP.Ahli politik Singapura, Lee Kuan Yew (kemudian menjadi Perdana Menteri Singapura) Parti Tindakan Rakyat (PAP; cawangannya di Malaysia kemudiannya menjadi Parti Tindakan Demokratik atau DAP) secara umumnya mempersoalkan keperluan Artikel 153 dalam Parliamen, dan menyeru satu “Malaysian Malaysia”. Mempersoalkan kontrak sosial , Lee telah menyatakan: “Merujuk kepada sejarah, orang Melayu telah mula untuk berhijrah ke Malaysia dalam bilangan yang banyak hanya kira-kira 700 tahun yang lalu. Dalam 39 peratus orang Melayu di Malaysia hari ini, kira-kira sepertiga secara perbandingan hanya imigran seperti setiausaha agung UMNO, Dato’ Syed Ja’afar Albar, yang datang ke Malaya dari Indonesia sebelum perang ketika berumur lebih tiga puluh tahun.

SUPERDET PENENTANG ULTRA ABDULLAH

Kemelut Dengan PM Tak Perlu Libatkan Agong – Dr. Mahathir

Daripada FAUZIAH AROF
TOKYO 22 Mei – Bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Mizan Zainal Abidin tidak perlu dilibatkan dalam usaha membantu menyelesaikan kemelut antara beliau dan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi.Beliau menegaskan, kemelut dengan Perdana Menteri itu adalah soal politik dalam UMNO yang tidak sepatutnya melibatkan Tuanku Mizan.‘‘Ini soal politik dalam UMNO, kita tak bawa kepada Agong kalau kita sendiri tak boleh selesaikan mengikut alasan yang benar. Saya cuma berpegang kepada prinsip, sokong prinsip.‘‘Ini bukan perkelahian saya dengan Abdullah Ahmad Badawi ataupun keluarga saya dengan keluarga dia. Saya tak utamakan diri saya. Saya cuma berjuang untuk parti, tujuan-tujuan parti yang berkenaan bangsa dan tanah air,” katanya.Dr. Mahathir berkata demikian ditemui pemberita Malaysia selepas sesi dialog di Persidangan Antarabangsa Nikkei ke-14 di Hotel Grand Prince Akasaka di Chiyoda di sini hari ini.Beliau diminta mengulas cadangan veteran UMNO, Tan Sri Abdul Aziz Tapa yang menyatakan kemelut antara kedua-dua pemimpin itu sudah mencapai tahap memerlukan penglibatan Tuanku Mizan sebagai ‘orang tengah’ untuk menyelesaikannya.Abdul Aziz seperti dilaporkan oleh Bernama hari ini berkata, hanya menerusi campur tangan Tuanku Mizan sebagai wakil raja-raja Melayu, kedua-dua pemimpin itu boleh duduk berbincang bagi mengatasi perselisihan pendapat antara mereka.Beliau berkata, tidak ada salahnya untuk raja-raja Melayu campur tangan dalam kemelut antara bekas Perdana Menteri dan penggantinya itu memandangkan UMNO adalah pihak yang mengembalikan semula kuasa raja.“Semasa Malayan Union, raja tak ada kuasa langsung kecuali sebagai ketua agama (Islam), tetapi UMNO menaikkan balik (kuasa raja), (pengasas parti) Datuk Onn (Jaafar) perjuangkan hak raja Melayu,” kata Abdul Aziz.

EZAM TIADA NILAI BAGI PKR KATA PIMPINAN AMK

KUALA LUMPUR, 28 Mei (SK)- Kemasukan Pengerusi Gerakan Anti-Korupsi (Gerak) Ezam Md Noor kedalam Umno bukan isu besar buat KeADILan, kata Ahli Parlimen Balik Pulau Yusmadi Yusoff. Tegasnya lagi, KeADILan lebih fokus kepada menarik sokongan belia khususnya selepas kemasukan 11,000 anak muda ke dalam Angkatan Muda KeADILan (AMK) di Pulau Pinang baru-baru ini. “Kemasukan pengerusi Gerak bukan isu bagi kami. KeADLan lebih berminat untuk membincangkan sokongan hebat yang diterima dari segenap lapisan belia,” kata peguam muda itu. Tambah beliau lagi, KeADILan membuka peluang kepada pemimpin mudabukan seperti Umno yang menyekat peluang anak muda melainkan kroni dan ahli keluarga. “Hal ini telah terbukti dalam pilihanraya lalu, dan KeADILan melahirkan ramai pemimpin-pemimpin baru yang bakal memberi harpan ke dalam politik Malaysia,” katanya ketika dihubungi Suara Keadilan. Menyentuh hal yang sama, Naib Ketua AMK Khairul Anuar Ahmad Zainudin berkata kemasukan Ezam tidak memberi impak kepada sayap pemuda KeADILan itu.
“Ianya tidak memberi sebarang impak kepada KeADILan dengan penyertaan beliau, hanya catatan sejarah sahaja,” katanya tadi ketika diminta mengulas mengenai penyertaan Ezam kedalam Umno. Menurutnya lagi ahli-ahli KeADILan menyertai parti ini adalah kerana perjuangan bukannya diatas sebab seseorang individu dan jelasnya semua ahli faham mengenai hal itu. “Sebagai yang telah berjuang, saya hanya mampu mengucapkan kepada Ezam Selamat Maju Jaya keatas Ezam kerana penyertaan beliau kedalam Umno,” katanya.
DAHULU MEREKA JUGA YANG BERIA IA MEMINTA EZAM JANGAN MASUK UMNO. TIBA-TIBA SEKARANG EZAM TIADA NILAI.SIAPAKAH YANG MUNAFIK?EZAM ATAU AMK?

EZAM DI TUDUH MUNAFIK OLEH PEMBANGKANG

TOHMAHAN PEMBANGKANG EZAM MUNAFIK

Kenapa Ezam di gelar munafik, sebab paling utama adalah melalui kata-kata beliau selepas melepaskan jawatan Ketua AMK PKR, dan beliau pernah juga menyatakan dihadapan Nik Aziz bahawa dalam semua PArti Politik yang wujud negara ini, hanya PAS sahaja yang boleh dipercayai. "Selepas saya perhatikan secara mendalam kedudukan Parti Politik di tanahair, saya percaya PAS adalah parti politik yang boleh dipercayai berbanding dengan parti lain termasuk PKR. "Tidak ada pemimpin parti lain yang begitu bersungguh-sungguh berjuang untuk menegakkan keadilan melainkan PAS. Dan lihat sahajalah para pemimpin mereka yang sanggup berkorban demi menegakkan, Islam, perjuangan dan keadilan,"... macamtulah kata-katanya.
YANG PELIKNYA KALAU EZAM SOKONG PEMBANGKANG HILANG MUNAFIK.BILA SOKONG UMNO, TERUS MUNAFIK.INILAH PRINSIP POLITIK SONGSANG PENGIKUT PAS.

EZAM SEKUTU NAJIB UNTUK TUMBANGKAN PAK LAH

SAH EZAM AHLI SEUMUR HIDUP UMNO.MENGAPA PILIH AHLI SEUMUR HIDUP?
NAJIB VS EZAM ATAU NAJIB +EZAM-PAK LAH=PERUBAHAN KUASA DALAM UMNO
ATAU
EZAM+KHAIRY-(NAJIB+MUKHRIZ+HISHAMUDDIN)=PENGEKALAN KUASA DALAM UMNO.

KENYATAAN SOKONGAN NAJIB TERHADAP EZAM
“Saudara Ezam tahu banyak perkara…maknanya dia tahu waktu dia dalam PKR dan dia boleh terangkan kenapa dia tidak yakin lagi dengan perjuangan PKR,” itulah reaksi Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak ketika mengulas mengenai kemasukkan semula bekas Ketua Pemuda PKR, Ezam Mohamad Nor ke dalam UMNO. Menurut Najib, penyertaan semula Ezam ke dalam UMNO membuktikan beliau telah hilang keyakinan terhadap PKR dan sekaligus menerima UMNO sebagai wadah perjuangannya. “Kita mengalu-alukan hasrat Saudara Ezam untuk masuk sebagai ahli UMNO. Jelas sekali Ezam yakin bahawa UMNO adalah wadah perjuangan yang sepatutnya dia sokong dan sekaligus bererti dia sudah hilang keyakinan dengan PKR," katanya. Ditanya mengenai bantahan daripada beberapa cabang Pergerakan Pemuda UMNO terhadap penyertaan semula Ezam dalam parti itu, Najib menegaskan, sebagai sebuah parti, UMNO perlu menerima dan membuka pintu kepada pihak yang memilih untuk menyokong mereka.

EZAM : BENARKAH PEJUANG UMNO DAN PETUALANG PKR

Suara Ezam amat gamat di dalam membawa isu reformasi kehakiman dan rasuah dalam pentadbiran dan politik.Melalui GERAK, Ezam terus bersuara dan terus meninggalkan PKR.Ezam merajuk kata segelintir kepimpinan PKR. Persoalannya merajuk kerana apa?

Ulang tahun ke 62 UMNO menjanjikan perubahan dan reformasi pada UMNO. UMNO kalah banyak kerusi di dalam PRU 12 dan UMNO menerima seorang bekas kepimpinan pemuda UMNO dahulu.Dialah Ezam Md Nor.

JAWAPAN KEPADA TAJUK :

PENTING..... EZAM AKAN DEDAHKAN BAHAYA ANWAR PADA UMAT ISLAM. SIDANG MEDIA TERGEMPAR EZAM MOHD NOOR ESOK BERTEMPAT DI SHAH VILLAGE HOTEL PETALING JAYA JAM 11.00 PAGI - 29/05/2008 SELURUH UMAT ISLAM DAN ORANG MELAYU DI JEMPUT HADIR.

28 MEI JANJI TERMETERAI AHLI SEUMUR HIDUP EZAM DALAM UMNO

Tahniah warga Mutiara Melayu ucapkan kepada Ezam kerana membuat pilihan yang bijak dan tepat memilih UMNO sebagai wadah perjuangan.Sememangnya hati Ezam tetap bersama UMNO.Krisis antara Tun M dan Anwar, menyebabkan haluannya berbeza untuk hampir 10 tahun.Namun, pada 28 Mei 2008, Ezam membuka langkah berani memilih UMNO semula.Walaupun tindakan beliau mendapat tentangan yang hebat dari kepimpinan parti pembangkang, tapi ianya tidak melemahkan semangat beliau untuk terus berjuang bersama UMNO.Beberapa persoalan ingin saya ajukan di dalam penulisan ringkas ini.Antaranya ialah :

1. Bagaimanakah kes rumah Ezam dan beberapa kes yang didedahkan oleh Lokman tentang diri beliau?

2. Mengapakah beliau meninggalkan PKR?sedangkan Anwar adalah mahagurunya?Apakah ini tektikal Ezam membawa Anwar masuk semula ke dalam UMNO?

3.Benarkah tiada keraguan tentang kemasukan Ezam ke dalam UMNO?

4. Ezam memilih UMNO bermakna Ezam bersedia menerima serangan pembangkang khususnya dari rakan-rakan reformasi dan PAS sendiri.Ezam sudah pasti mempunyai pertahanan dan hujah yang kukuh sekiranya beliau di serang.

5. Bolehkah Ezam diterima oleh ahli UMNO dan kepimpinan UMNO setelah sekian lama beliau membogelkan beberapa kepimpinan kanan UMNO?

6.Ezam menyatakan Anwar tidak menjaga hak keistimewaan kaum Melayu.Benarkah?Ezam punyai bukti kukuh dalam hal ini.

7. Benarkah Khairy dibelakang tabir kemasukan Ezam kedalam UMNO?atau Reezal Marican?
8. Kemasukan Ezam memberi kredit besar kepada Najib?Benarkah? atau pukulan kumpulan Khairy kepada Najib?
Apapun, bagi Mutiara Melayu, saya yakin semua persoalan itu akan terjawab dalam tempoh terdekat ini. Yang penting, kesetiaan Ezam tidak perlu diragui kerana UMNO adalah untuk semua.

MUFTI PERAK SOKONG ISLAM HADHARI.MENGAPA PAS MENENTANG?

SESIAPA SAHAJA YANG MENYOKONG ISLAM HADHARI AKAN DI TENTANG DAN DI FITNAH.TERMASUKLAH MUFTI PERAK YANG DI KATAKAN ULAMAK UPAHAN OLEH PENULIS DI DALAM TRANUNG KITE.

Kenyataan Mufti Perak tentang Islam Hadhari :
""Saya rasa kita kena faham betul-betul dahulu tentang konsep Islam Hadhari itu sebelum mengambil tindakan. "Apa yang saya faham setelah berbincang dengan Perdana Menteri dahulu, Islam Hadhari menepati tujuan Islam yang ingin mengangkat 65 perkara. "
Kenyatan Ustaz PAS :
Ustaz Mutalib Maarof, Ustaz Sidek Noor, Ustaz Salleh Hamzah dan Tuan Guru Hj Salleh Sik, semua mengatakan IH menyimpang dari landasan sebenar dan mengelirukan. Tuan Guru Hj Hadi pun pernah berkata yang IH salah dan yang betul ialah Hadharah Islamiah. Ketamadunan Islam dan bukannya Islam yang bertamadun.
Tuduhan Penulis Dalam Tranung Kite :
Dalam tersepit ni Pak Dolah akan upah sapa saja untuk naikkan dia.Mungkinkah Harussani termasuk dalam jenis ulama upahan? Itu yang aku mushkilkan.....
KESIMPULAN : BAGI PAS MANA-MANA ULAMAK YANG MENYOKONG KERAJAAN ADALAH ULAMAK YANG TIDAK BETUL DAN ULAMAK UPAHAN.LIHAT SAHAJA KES MUFTI PERLIS.DAHULU MEREKA TENTANG KERANA KENYATAANNYA YANG BANYAK SOKONG KERAJAAN. TAPI SEKARANG ORANG PAS DOK SOKONG MUFTI KERANA SEHALUAN DENGAN MEREKA.APAKAH MUFTI PERLIS PENYOKONG PAS?

UMNO MEMILIH EZAM UNTUK APA?INILAH TUGAS EZAM SEBELUM INI

HINDRAF MARAHKAN UMNO, LUPAKAN SAMY VELLU.SAMY VELLU SALAHKAN KERAJAAN KENAKAN TINDAKAN ISA KEPADA PEMIMPIN HINDRAF.INILAH AKAL KONG KALI KONG.
Bekas Pengerusi Gerakan Demokrasi dan Anti Korupsi (Gerak) Ezam Mohd Noor, hari ini mendedahkan akaun bank milik Presiden MIC Datuk Seri S. Samy Vellu, yang dikatakan ada hubungkait dengan kehilangan wang saham Maika Holdings yang pernah diperuntukkan kepada MIC untuk masyarakat India miskin.Akaun ‘Bank Of Commerce’ itu bernombor 1402-0000168-00-2.“Pada 4 April 1992, pengeluaran wang RM14.4juta, ‘balance’ RM11.4 juta , maknanya dalam akaun ada RM25 juta. Ini penyata akuan bank atas nama.....YB Datuk Seri S Samy Vellu.“Saya hendak bagitau Samy Vellu, kalau tidak cukup bertarung di Ijok esok, saya boleh bertarung di Putrajaya dan Kuala Lumpur dengan dia, saya pegang dokumen ini. “Dia kena jawab, dalam ini juga (dokumen) ada fix deposit RM3.5juta, nama dia juga,” jelasnya dalam ceramah kempen pilihan raya kecil N11 Ijok, dekat sini, semalam.Menurut Ezam, transaksi bank tersebut semasa kes Maika Holding berlaku.“Saya hendak beritahu rakan-rakan India, inilah rupa perompak.

PULAU PINANG NEGERI KEDUA HARAMKAN RUKUN ISLAM DAN IMAN

APALAH TAK FAHAM BAHASA.KATA PANDAI BANYAK BAHASA TAPI TAK FAHAM TATABAHASA.HADHARAH ISLAMIAH (BAHASA ARAB) DAN ISLAM HADHARI BAHASA MELAYU.ITU PUN TAK FAHAM-FAHAM....

SUMBER : MALAYSIA KINI -P. Pinang haramkan Islam hadhari
Jimadie Shah Othman May 27, 08 12:42pm

Pulau Pinang akan mengikut jejak Selangor yang melarang sebarang bentuk program mempromosikan Islam hadhari, tafsiran agama yang dikembangkan sejak Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi menjadi perdana menteri."Negeri (Pulau Pinang) akan mengambil tindakan yang sama dalam masa terdekat," kata timbalan ketua menteri Mohammad Fairus Khairuddin kepada Malaysiakini hari ini.Tarikh pelaksanaannya bagaimanapun tidak dinyatakan.Beliau bersetuju dengan langkah yang diambil oleh exco hal-ehwal agama Selangor, Datuk Dr Hassan Mohamed Ali seperti diumumkan di Dewan Undangan Negeri (DUN) semalam.Wakil rakyat Gombak Setia itu dilaporkan berkata, semua masjid dan surau di Selangor diarah tidak mengadakan sebarang program yang menyentuh konsep Islam itu yang diperkenal perdana menteri sejak empat tahun lalu."Kita haramkan Islam hadhari di Selangor ini kerana Islam yang kita amalkan dulu dan hari ini tidak berubah dan sudah cukup. "Oleh yang demikian, kita mahu sandarkan ajaran Islam sebenar untuk memerintah Selangor ini dan bukannya Islam Hadhari," katanya.Mohammad Fairus, yang juga exco hal-ehwal Islam Pulau Pinang, berkata langkah negeri ini tidak bermotifkan politik, sebaliknya untuk "mengembalikan ajaran Islam yang sebenar."Beliau, juga seorang lulusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), berkata konsep Islam hadhari menyalahi prinsip sebenar Islam."Ajaran Islam sekarang sudah sempurna (seperti dinyatakan dalam al-Quran). Jadi, tidak perlu dibuat sebarang tokok tambah lagi," katanya.Mohammad Fairus juga menganggap pendekatan Islam hadhari seolah-olah mewujudkan mazhab baru dalam Islam."Sedangkan kita tahu, (kemunculan) mazhab dalam Islam diketuai oleh ulama-ulama besar," katanya.Beliau juga berkata "Islam hadhari" itu salah dari sudut penggunaan bahasa Arab. "Mana ada Islam hadhari, yang ada hadharah Islamiah (ketamadunan Islam). Kalau orang Arab datang ke Malaysia, dia pun tak faham maksudnya (Islam hadhari)," katanya.

ULASAN : DI MANA ADA DAP DI SITU PAS DAN PKR AKAN PERJUANGKAN HASRAT KAFIR DAP.PKR PULAU PINANG PUN TAK NAK ISLAM HADHARI.WAHAI FAIRUZ, BAGAIMANA DENGAN ISLAM MADANI IDEA PAK SYEIKH ANUAR?APAKAH ISLAM MADANI ITU TAK SAMA DENGAN TATABAHASA ISLAM HADHARI?"TANG PKR SEMUA BETUI,TANG UMNO SEMUA SALAH".INILAH PKR(PARTI KONGKONG RAKYAT).SAYA TAK NAK MENGULAS, TAPI HAKIKATNYA PKR TAK MAU ULAS ISLAM MADANI?ISLAM MADANI JUGA BERTENTANGAN ISLAM.MENGAPA PKR DAN PAS TIDAK MARAH?OHHH!!!KERANA HASSAN ALI DAPAT BANYAK PROJEK DARI ISLAM MADANI DULU KOT...

EZAM MASUK UMNO?SUMBER :MALAYSIAKINI

Bekas ketua Angkatan Muda (AMK) PKR) Ezam Mohd Noor akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi petang ini.Pertemuan tersebut dipercayai berhubung soal kemasukan semula bekas orang kuat Datuk Seri Anwar Ibrahim itu ke dalam Umno.Difahamkan beliau akan menemui Abdullah jam 3 petang ini.Ezam bagaimanapun tidak menyatakan tempat dan tujuan pertemuan itu akan diadakan.Difahamkan, pertemuan tersebut dijangka diadakan di Parlimen.

Sejak dua minggu lalu, timbul desus-desas yang mengadakan Ezam akan menyertai semula Umno.Bagaimanapun, sehingga ini, Ezam boleh mengesahkan perkara itu.Ezam dijadual mengadakan sidang esok dipercayai berhubung hasil pertemuan dengan perdana menteri hari ini.

PAS SELANGOR PERTAHAN JUDI DAN ARAK.TAHNIAH PAS

BERTUAH PRESIDEN PAS MEMPUNYAI PEMIMPIN PAS YANG PERTAHANKAN ARAK DAN JUDI.
Tauliah ditarik jika imam berkhutbah konsep Islam Hadhari
Saidah Hairan Tue May 27, 08 3:53:23 pm MYT

SHAH ALAM, 27 Mei (Hrkh) - Pengerusi Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Agama, Adat-adat Melayu, Infrastruktur dan Kemudaan Awam Negeri, Dato' Dr Hasan Mohamed Ali tidak membenarkan sebarang program yang berkaitan dengan konsep Islam Hadhari dilaksanakan di negeri Selangor.
ULASAN : PRINSIP-PRINSIP ISLAM HADHARI
Keimanan dan Ketakwaan kepada ILAHI
Kerajaan adil dan beramanah
Rakyat berjiwa merdeka
Penguasaan ilmu pengetahuan
Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif
Kehidupan berkualiti
Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita
Keutuhan budaya dan moral
Pemeliharaan alam semula jadi
Kekuatan pertahanan
Pas Selangor haramkan umat Islam Selangor beriman dan bertaqwa kepada Allah, mereka berjuang untuk menjadi sebuah kerajaan yang tidak adil seperti mana sekarang,mereka mahu mengongkong jiwa rakyat,mereka mahu rakyat Selangor terus dungu,mereka mahukan hanya babi sahaja yang berkualiti dengan peruntukan RM 100 juta, mereka mahukan budaya di cacar marba dan kesimpulannya pengharamkan kaedah Islam Hadhari untuk memartabatkan Islam adalah jalan terbaik untuk DAP, PKR dan PAS berkahwin secara haram dan bakal menghasilkan anak luar nikah pada perumpamaannya.

Beliau berkata, Islam yang diamalkan dari dulu hingga sekarang tidak pernah berubah kerana ia sudah meliputi pengkhususan cara hidup yang lengkap.
ULASAN : APA BEZANYA DENGAN ISLAM KEBAJIKAN PAS.BUKANKAH IA JUGA PENDEKATAN BARU KERANA ISLAM TELAH LAMA MEMPERJUANGKAN KEBAJIKAN.TETAPI PAS BARU-BARU INI MEMPERJUANGKAN NEGARA KEBAJIKAN.BUKANKAH INI PENDEKATAN BARU?
"Inilah yang akan kita bekalkan kepada manusia manapun dan kita akan sandarkan ketika mengurus dan mentadbir negeri," katanya dalam penggulungan ucapan di Sidang Dun.
Dalam pada itu beliau turut mengingatkan mana-mana imam yang membaca khutbah berunsurkan politik atau berkonsepkan Islam Hadhari, tauliahnya akan ditarik.
KEJAMNYA PAS. UMNO TIDAK PERNAH MENARIK TAULIAH KHATIB YANG MENYOKONG PAS DAN MEMBACA KHUTBAH MENGHENTAM KERAJAAN.TAPI PAS DENGAN ANGKUH DAN KEJAM MAHU MENARIK TAULIAH.BANYAK MASJID DI PULAU PINANG MENGHENTAM KERAJAAN DARI DULU. TAPI MEREKA TETAP MENJADI KHATIB DAN MENERIMA ELAUN BULANAN.
Dalam penggulungan itu, beliau akan berusaha mengembalikan jawatan penguat kuasa yang dinamakan Badar untuk mencegah maksiat yang telah dimansuhkan ketika Umno-BN memerintah.
BADAR DIHARAMKAN BUKAN KERANA LANGKAH PENGUATKUASAAN , TETAPI KERANA CARA PENCEGAHAN YANG MENYALAHI ISLAM.APAKAH ISLAM ANJURKAN KEKERASAN DALAM MENCEGAH KEMUNGKARAN?APAKAH DAKWAH BOLEH DENGAN KEKERASAN. PASUKAN BADAR, BIASA MENAMPAR, MERUSUH MASUK RUMAH, TIDAK MENYURUH PASANGAN YANG MELAKUKAN MAKSIAT MENUTUP TUBUH MEREKA SEKIRANYA MEREKA TIDAK MEMAKAI PAKAIAN DAN SEBAGAINYA.HASSAN ALI BOLEH TANYA PASUKAN BADAR.ADA YANG BURUK DAN ADA YANG BAIK.
Katanya, memandangkan penduduk Selangor berjumlah 4.6 juta dengan penduduk Islam melebihi dua juta kewujudan Badar amat diperlukan bagi membanteras kemungkaran.
Ini kerana tambah beliau, di Selangor terlalu banyak maksiat bukan saja judi, persetubuhan haram, jual arak, malah tidak berpuasa di bulan ramadan dan sebagainya.
Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Adun (Umno) daripada Sungai Panjang, Seri Serdang dan Sungai Burong.
Selain itu Hasan turut mencabar Adun Umno-BN yang mendakwa calon PAS akan menutup kilang-kilang arak seperti Carlsberg dan premis judi supaya serahkan bukti sama ada melalui CD atau DVD.
JELAS PAS HALALKAN ARAK DAN JUDI. PAS AKUR DENGAN KAFIR DAP.DAHULU KATA UMNO SEKARANG PAS LEBIH TERUK DARIPADA KAFIR.PAS HALALKAN MUNGKAR DAN MENENTANG YANG MAKRUF.
Menurut beliau, PAS, KeADILan dan DAP mempunyai gabungan yang mantap yang bukan sahaja boleh bertahan setakat dua bulan atau setahun tetapi akan terus memerintah Selangor. - mns
TAHNIAH PASUKAN BABI (BARISAN ALTERNATIF BARISAN IMPIAN)

HARAM ISLAM HADHARI BERERTI HARAMKAN RUKUN IMAN DAN ISLAM.

KAKI BAHAM DUIT RAKYAT SEMASA MENJADI MP DI PARIT BUNTAR. SEMUA PROGRAM BERSAMA MP MESTI BERBAYAR.BAGAIMANA DENGAN GADIS BRASTAGI WAHAI USTAZ HASAN ALI AL MERAPU?
Selangor haramkan Islam Hadhari - Dr Hassan Ali

Harakahdaily Tue May 27, 08 9:55:44 am MYT
SHAH ALAM, 27 Mei (Hrkh) - Sidang Dewan Undangan Negeri (DUN) Selangor yang pertama selepas Pilihan Raya Umum 8 Mac menyaksikan kerajaan Pakatan Rakyat mengumumkan langkah mengharamkan sebarang program yang ada kaitan dengan konsep Islam Hadhari yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi di negeri itu.

"Kita haramkan Islam Hadhari di Selangor ini kerana Islam yang kita amalkan dulu dan hari ini tidak berubah dan sudah cukup. "Oleh yang demikian, kita mahu sandarkan ajaran Islam sebenar untuk memerintah Selangor ini dan bukannya Islam Hadhari," kata Pengerusi Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Agama, Adat-adat Melayu, Infrastruktur dan Kemudahan Awam negeri, Dato' Dr Hassan Mohamed Ali semasa menggulung perbahasan di hari akhir sidang DUN itu di Shah Alam Isnin. Pesuruhjaya PAS Selangor itu berkata semua masjid dan surau tidak dibenarkan mengadakan program, termasuk khutbah yang menyentuh atau ada hubung kait dengan Islam Hadhari.
ULASAN :
Seperkara yang amat menggelikan hati saya ialah kenyataan sombong Hassan Ali seorang yang hipokrit sewaktu berada di dalam kerajaan dahulu. Dengan sombong, beliau menyatakan bahawa Selangor haramkan Islam Hadhari. Yang peliknya, Selangor tidak haramkan babi dan kilang arak.Apa punya bodoh Hassan Ali sanggup mengharmkan rukun Iman dan Islam. Hassan Ali wajib mengucap syahadah semula atau beliau telah menghampiri kelinciran akidah.Prinsip pertama Islam Hadhari ialah iman dan taqwa. Jika dikupas dengan lebih lanjut, iman itu merujuk kepada kekuatan rukun iman dan rukun Islam. Amalan Islam Hadhari yang menjunjung rukun Iman dan Islam akan diharamkan. Demi DAP dan PKR, Hassan Ali haramkan rukun Iman dan Islam tetapi halalkan babi dan arak di Selangor.Kegagalan Hassan Ali terpampang dengan kebodohan beliau memahami dan menilai konsep Islam Hadhari.Sekiranya Hassan Ali menyatakan bahawa konsep islam Hadhari adalah menyalahi Islam, bagaimanakah pula dengan konsep Islam Kebajikan.Dalam Islam sememangnya telah ada Islam Kebajikan.Hujah Hassan Ali sebenarnya memakan dirinya sendiri.Analoginya mudah sahaja, Islam Kebajikan yang diperjuangkan juga adalah haram kerana nilai kebajikan telah lama ada di dalam Islam.

ISU MURTADNYA FATIMAH.Penjelasan YDP Maipp berhubung isu murtad
Mohd Sabri Said Sat May 10, 08 1:19:23 pm MYT
PULAU PINANG, 10 Mei (Hrkh) - Yang DiPertua Majlis Agama Islam Pulau Pinang (Maipp), Shabudin Yahya menjelaskan, pihaknya tidak pernah mengabaikan kebajikan saudara baru (mualaf) sebaliknya meyediakan Unit Ukhwah di Jabatan Agama Islam untuk merancang berbagai program bagi manafaat golongan itu. Berhubung isu Siti Fatimah Tan Abdullah, 39, yang dibenarkan murtad oleh Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang dua hari lalu beliau menegaskan, Maipp tidak boleh berbuat apa-apa kerana beliau sendiri (Siti Fatimah) tidak menunjukkan minat untuk mengikuti aktiviti yang disusun oleh unit berkenaan bahkan pernah dikaunseling kerana sibuk keluar negara bersama suaminya warga Iran, Ferdoun Ashanian.
"Siti Fatimah sejak memeluk Islam tidak pernah mengikuti kursus atau kelas pengajian yang diatur oleh Unit Ukhwah kerana jarang berada dalam negeri kerana mengikut suaminya. Lagipun, beliau sendiri mengaku perbuatannya memeluk Islam sekadar syarat untuk berkahwin, " tegasnya ketika dihubungi pagi tadi. Menurut Shabudin lagi, antara kebajikan yang dilaksanakan oleh Maipp bagi memastikan saudara baru terus berada dalam Islam ialah bantuan zakat, sara hidup dan perubatan terutamanya kepada mereka yang berada dalam kesusahan.
Selain itu, Maipp juga menyediakan kelas agama di mana mereka dihendaki datang untuk memperdalamkan agama Islam. Kelas tersebut berfungsi di Pejabat Agama di Kepala Batas dan Masjid Negeri. Kedua-dua kelas itu dikendalikan oleh Ustazah Hafizah Eng Abdullah iaitu salah seorang mualaf yang berjaya dibentuk sehingga terlatih boleh mengajar golongan yang sama dengannya bahkan lebih arif daripada segelintir umat Islam sendiri. Selain menfokuskan kepada pengajian, antara perancangan unit itu ialah mengadakan sambutan Hari Raya Aidilfitri, Aidiladha mahupun program rehlah sebagai daya tarikan. "Sebenarnya banyak program telah diatur untuk memastikan mereka tidak terasa sia-sia memeluk Islam tetapi apakan daya ada setengahnya memandang remeh perkara tersebut, " katanya yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Permatang Berangan. -
AKHIRNYA PAS MENERIMA HAKIKAT BAHAWA USTAZ SHABUDIN MENJALANKAN KERJA YANG BAIK SEPANJANG MEMEGANG AMANAH SEBAGAI YDP MAIPP.JUSTERU, KITA BERHARAP AGAR PAS TERUS MEMBERI SOKONGAN KEPADA YB USTAZ SHABUDIN DAN JAWATAN YDP TIDAK PERLU DIPERSOALKAN LAGI DEMI UKHUWAH ISLAM PULAU PINANG

DAHULU BN BERI LEBIH DARIPADA BERAS.KEMANA PERGI WANG RM 600 000 ?


SUMBER: HARAKAHDAILY

Kerajaan Pulau Pinang sumbang RM130 ribu bantu fakir miskin
Mohd Sabri Said Wed May 21, 08 2:11:01 pm MYT

PULAU PINANG, 21 Mei (Hrkh) - Kerajaan Negeri Pulau Pinang memperuntukkan RM130 ribu bagi membantu 7642 orang fakir miskin di lima daerah serentak seluruh Pulau Pinang baru-baru ini. Ketua Menteri, Lim Guan Eng antara empat tokoh kepimpinan negeri turut turun padang menyampaikan bantuan melibatkan 7642 kampit beras seorang. Lim sendiri menyampaikan di dua lokasi iaitu di Kompleks Penyayang kepada 2013 fakir miskin membabitkan kawasan Timur Laut dan di Pekarangan Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), Butterworth melibatkan daerah Seberang Perai Utara seramai 1333.
Selain beliau turut melaksanakan tugas sebagai tanda keprihatinan kerajaan negeri ialah Timbalan Ketua Menteri 1, Mohamad Fairuz Khairuddin, Timbalan Ketua Menteri 2, Profesor Dr. Ramasamy dan Exco Kerajaan Negeri, Haji Malik Kasim. Selain itu, 1149 kampit beras telah diserahkan oleh Haji Malik Kasim di Pejabat Daerah Barat Daya, di Seberang Perai Selatan oleh Timbalan Ketua Menteri 1, Mohamad Fairus Khairudin sebanyak 1338 manakala di Seberang Perai Tengah oleh Timbalan Ketua Menteri 2, Profesor Ramasamy sebanyak 1809 kampit.
Lim Guan Eng ketika berucap ringkas di pekarangan JKM Butterworth menegaskan, 7642 orang fakir miskin diberikan sekampit beras sebagai hadiah tanda prihatin kerajaan terhadap masalah yang melanda negara sekarang ini.
PERSOALAN :
1. DAHULU BARISAN NASIONAL BOLEH BANTU DENGAN PEMBERIAN BARANGAN DAPUR YANG LAIN. TAPI LIM GUAN ENG HANYA DENGAN MEMBERI SEKAMPIT BERAS SAHAJA.KEMANA PERGI WANG KERAJAAN NEGERI?DIKATAKAN LIM GUAN ENG DAN SEKUTUNYA BERJIMAT CERMAT.BERJIMAT CERMAT UNTUK POKET SENDIRI ATAU UNTUK RAKYAT? KALAU BERJIMAT CERMAT, SEPATUTNYA BANTUAN YANG DIBERIKAN MESTI LEBIH DARIPADA SEKAMPIT BERAS. BERAPA YANG LIM BAGI UNTUK MEMBOHONGI RAKYAT DAN SAMPAI BILA BERAS BOLEH BERTAHAN.
2. TIPU DAYA LIM DAN SEKUTUNYA JELAS MENGABURI MATA RAKYAT. DAHULU MEREKA TIDAK JADI MEMBELI KERETA BARU UNTUK EXCO DAN DIKATAKAN SEJUMLAH RM 600 RIBU DAPAT DIJIMATKAN.PERSOALANNYA, KEMANAKAH PERGI WANG YANG DIJIMATKAN TERSEBUT?JIKA DIIKUTKAN DARI SEGI ANGKA, JUMLAHNYA MELEBIHI HAMPIR 4 KALI GANDA JUMLAH BANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA FAKIR.
INILAH PEMBOHONGAN NYATA LIM KEPADA UMAT MELAYU PULAU PINANG .FIKIRKAN!!!!!!

SIAPAKAH ORANG INI?

SAARI SUNGIP?BARU DENGAN MAKCIK BELUM LAGI DENGAN ANAK DARA....

BARISAN ALTERNATIF BARISAN BABI (BABI)

DEMI BABI, BANGSA DAN AGAMA ISLAM AKAN KU KORBANKAN
BUKAN MUDAH MENUNGGANG MOTOSIKAL BERUPA BABI.HANYA MEREKA YANG CEKAL DAN TABAH SAHAJA YANG SANGGUP MENYAMAKNYA.

BAPA PERLADANGAN BABI MODEN :TAN SRI KHALID.

Kampung Melayu yang Tan Sri Khalid bakal musnahkan ialah Kampung Tumbuk Darat, Tanjung Sepat, Tanjung Laut, Kampung Layang, Kundang dan Kampung Indah .Kesemua kampung ini terletak di daearah Kuala Langat. Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim berkata projek ternakan babi berpusat secara moden di Ladang Tumbuk, Kuala Langat di Selangor akan diteruskan dengan memantapkan lagi proses pelaksanaannya. Beliau berkata kawasan projek ternakan babi itu sudah menjadi ladang haiwan babi utama di negeri ini dan ia memenuhi keperluan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani,Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar dan kerajaan negeri.

TAHNIAH!!!!! BARISAN ALTERNATIF BARISAN IMPIAN (BABI)

RAJA PETRA YANG GILA DAN MENCARI PUBLISITI MURAHAN


Pada 25 April, Raja Petra menyiarkan satu artkel bertajuk 'Let's send the Altantuya murderers to hell' dalam blognya, Malaysia Today. Artikel itu mengaitkan Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak dan isterinya, Datin Seri Rosmah Mansor dalam kes berprofail tinggi itu. Najib kemudiannya menafikan perkara itu melalui setiausaha akhbarnya, Tengku Sariffuddin Tengku Ahmad. Rosmah juga telah menafikan dakwaan terhadapnya itu.Kesan daripada itu beliau didakwa mengikut Seksyen 4(1)(c) Akta Hasutan kerana menyiarkan artikel berunsur hasutan pada 25 April dalam Malaysia Today.Salah seorang peguambela William Leong, Raja Petra meminta rakyat negara ini yang menyokong prinsip demokrasi agar menyumbang RM1 setiap seorang bagi menjelaskan ikat jamin tersebut. Apa yang menggelikan hati sekarang ialah Raja Petra meminta rakyat menyumbang untuknya.Sudahlah menulis secara berbohong. Berbohong dengan rakyat kemudian minta rakyat menderma untuknya. Tapi Mutiara Melayu tidak terkejut kerana ada juga orang Islam yang akan menyumbang untuk kerja-kerja pembohongan ini. Nanti dapat pahala sedekah untuk orang yang memfitnah. Ahli PAS tak perlu risau kerana masuk PAS pun dah bererti masuk syurga. Jadi menderma untuk pembohongan pun akan masuk syurga dan dikira sebagai amal ukhrawi.
Kita boleh mengambil ikhtibar dalam kes artikelnya mengenai Naib Canselor Universiti Utara Malaysia (UUM), Dr. Nordin Kardi bertajuk ‘Dato Dr. Nordin Kardi Ciplak Karya Saya? .Dalam kes itu Mahkamah Tinggi Alor Setar mengarahkan Raja petra membaya RM2 juta. Dari keputusan mahkamah itu nyata dia bersalah.Namun Raja Petra dengan penuh bangga menulis cerita dia buang semua surat saman peguam dalam tong sampah dan sanggup diistihar bangkrap dari membayar RM2 juta itu.Bagi pembangkang sekiranya kawan mereka kalah di mahkamah mereka kata mahkamah tidak adil.Sekiranya kawan mereka menang, mereka kata "lihatlah bahawa kami benar". Inilah realiti Malaysia hari ini

KETUANAN BABI LEBIH DI UTAMAKAN DARI KETUANAN MELAYU


"BABI JUGA YANG DIJULANG OLEH PKR DAN DAP"

SUMBER :DIPANJANGKAN DARI KPMU

Hari ini PKR terpaksa melaksanakan janji yang telah mereka buat untuk meraih undi dari penternak-penternak Khinzir bagi mengundi mereka pada pilihanraya yang lalu. PKR terpaksa menunaikan janji mereka untuk memberikan peruntukan sebanyak RM100 juta seperti yang telah mereka janjikan walaupun apa yang dilakukan oleh PKR adalah bertentangan dari kehendak rakyat negrai Selangor. Inilah hadiah yang paling istimewa terutamanya kepada orang Melayu khusunya ahli PAS yang tertipu dengan PKR di negeri Selangor.

Sebagai kerajaan baru pastinya mereka mahu menunjukkan contoh yang baik tetapi adakah langkah-langkah yang sepatutnya telah diambil kira sebelum mereka meluluskan projek ini,kerajaan negeri sepatutnya memberikan penjelasan yang adil kepada rakyat

Isu haram bukan lagi isu yang akan disentuh lagi oleh PAS kerana PAS kini berada dalam keadaan dimana mereka hidup untuk memimpin dengan mereka-mereka yang tidak mengenal hukum haram dan halal. PAS terpaksa menyesuaikan diri mereka tanpa menyentuh isu-isu yang sensitif mengenai agama kerana PAS kini bersubahat dan berkongsi kuasa dengan Parti yang tidak mengiktirafkan Islam.Ksemua tiga Anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (Exco) Selangor dari parti Pas tidak menghalang pelaksanaan projek ladang penternakan babi bernilai RM100 juta di Sepang.

Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Modal Insan negeri, Dr. Halimah Ali berka ta, Pas menyokong projek itu selagi ia tidak mencemarkan alam sekitar. "Kita tidak ada masalah, kita sokong. Kita orang Islam hanya diharamkan daripada memakan daging babi tetapi orang bukan Islam pula mereka makan babi. Itu hak mereka. Kita sangat rasional untuk kegunaan mereka," katanya.

Ramai yang berpendapat wang RM100 juta itu adalah satu pembaziran kerana ia hanya melibatkan satu bangsa sahaja. kita tidak septutnya melayan kehendak satu bangsa sahaja kerana wang RM100 juta itu adalah wang rakyat dan termasuk wang kita. Dalam secara tidak sengaja kita juga telah menyumbang dan mebantu mereka untuk membiak Khinzir (Babi).

LITAR MAT REMPIT BUKTI PAS LIDAH BERCABANG


KOTA BHARU 29 April (Utusan)- Kerajaan negeri menyifatkan langkah untuk mewujudkan sebuah litar lumba motosikal khusus bagi menangani kegiatan lumba haram oleh mat rempit bukan suatu pembaziran.Menteri Besar, Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat percaya ia merupakan usaha positif bagi membolehkan mat rempit meluahkan perasaan dan dididik supaya tidak menyusah dan mengancam orang lain.Beliau berkata, litar tersebut akan diwujudkan di Tanah Merah bagi menggantikan cadangan tapak asal bersebelahan dengan Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra di sini.“Budak-budak ini mempunyai ke-luarga dan kalau benda buruk berlaku, ibu bapa mereka akan susah, polis dan bomba terpaksa kerja keras bagi menahan mereka dan membantu yang cedera dalam kemalangan.“JKR (Jabatan Kerja Raya) pula terpaksa membaiki jalan atau penghadang jalan yang rosak akibat dirempuh,” katanya.Nik Abdul Aziz berkata demikian semasa menggulung perbahasan pada sidang Dewan Undangan Negeri di sini hari ini.Cadangan mewujudkan litar khas bagi mat rempit pernah diumumkan pada 20 November 2002 oleh Nik Abdul Aziz sendiri dengan lokasi awalnya di tapak seluas 28 hektar di Pengkalan Chepa."

ULASAN :

Pengumuman Nik Aziz untuk membina litar lumba bagi Mat Rempit merupakan satu cadangan yang memakan diri beliau sendiri. Dahulu sewaktu Kementerian Belia dan Sukan ingin membina litar lumba bagi Mat Rempit, soldadu PAS menentang dan menyindir UMNO yang katanya tindakan tersebut akan memperbanyakkan lagi masalah sosial. Sekarang PAS merestui masalah sosial mat rempit agar terus menular. Selepas ini tidak mustahil PAS akan menghalalkan hadiah wanita untuk peserta mat rempit.Allah Maha berkuasa dan akhirnya nilai sikap pemimpin PAS terpampang sudah.

ISLAM DAN BUKAN PARTI ISLAM


Sumber : Harakah Daily
Hanya Islam sebagai penyelamat Ketuanan Melayu - Presiden PAS
Azamin Amin Foto Nasir Sudin, Wan Zahari Wed Apr 30, 08 2:11:29 pm MYT
KUALA LUMPUR, 30 April (Hrkh) - Presiden PAS Dato' Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang berkata hanya melalui Islam sahaja maka bangsa Melayu dan ketuanannya akan terselamat dari apa jua cabaran yang menimpa khususnya yang melibatkan senario politik terkini dalam negara.
Kenyataan Hj Hadi sekali lagi membutikan bahawa Melayu hanya dapat diselamatkan oleh UMNO yang memperjuangkan Islam dan bukannya PAS. PAS hanya sebuah Parti Islam yang menghalalkan yang haram apabila berkuasa. Lihat sahaja apa yang berlaku di Kedah dan Perak. Dahulu mereka kata UMNO membuka kedai judi, arak dan disco. Tetapi sehingga sekarang mereka juga tidak berani menutup semua pusat maksiat. Di Selangor , Hassan Ali sendiri takut nak menutup kilang arak. Ini bererti PAS menghalalkan yang haram dan takut di dalam menegakan kebenaran. Kebenaran hanyalah politik bagi PAS.Justeru, kita semua telah sedar bahawa, PAS penakut, bacul dan memperjuangkan yang batil di dalam Islam. Majulah PAS untuk Kafir laknatullah