feedburner
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

feedburner count

DAP, TERESA ,HALAL DAN HARAM BABI

PIC 1:MENU MAKANAN BERASASKAN BABI.SUP YANG ENAK BAGI DAP.....
PIC 2 : BABI YANG BARU DI POTONG TETAPI BELUM DILAPAH.SATU LAGI KEGEMARAN DAP
PC 3 :TERESA MAI MASID DAN TAK SAMAK MASA PEGANG BABI.ORANG ISLAM (MUSLIMAH ) BERSALAM.APA HUKUMNYA SEBAB JELAS KITA NAMPAK DIA PEGANG BABI
PIC 4.TERESA PEGANG BABI DAN BERSALAM DENGAN ORANG ISLAM.TANGANNYA TIDAK BERSAMAK ?RAMAILAH YANG DAPAT DOSA ....

PEDOMAN UMMAH
Umat Islam berijmak mengikut pandangan mujtahidin bahawa daging khinzir (babi) adalah haram untuk dimakan seperti yang telah dinyatakan oleh Ibn Mundhir dalam bukunya “Kitab al-Ijmak”( Al-Husni, Kifayatul Ahyar, Beirut : Dar al-Khayr, m.s. 70). Ini berdasarkan firman Allah S.W.T. dalam al-Qur’an, (surah al-An’am : ayat 145),

“Katakanlah (wahai Muhammad): Aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi kerana sesungguhnya ia adalah kotor atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain dari Allah. Kemudian sesiapa yang terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang dia tidak mengingininya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhan mu Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahawa daging khinzir adalah haram untuk dimakan. Para ulamak juga telah bersepakat bahawa anggota lain dari khinzir seperti tulang, kulit, lemak dan juga darahnya adalah haram untuk dimakan.

Para ulamak Islam juga ittifaq (bersepakat) tentang kenajisan daging khinzir dan juga segala yang bersumberkan khinzir. Walaubagaimanapun mereka berselisih pendapat dalam tiga perkara, yang pertama dalam kategori najis apakah ia najis mughallazah ataupun mutawassitah. Yang keduanya, cara bagaimanakah untuk menyucikannya, dan ini bergantung kepada kategori manakah ianya dianggap sebagai najis. Yang ketiga , mereka juga berkhilaf samada kulit khinzir, rambutnya dan juga tulangnya dan mana-mana bahagiannya adakah boleh digunakan setelah disucikan melalui proses dibagh (samak dengan air kapur atau tanah liat atau dengan benda yang tajam).

Jumhur ulamak berpendapat ianya tergolong dalam najis mutawasitah yang hanya memerlukan basuhan sekali sahaja jika tersentuh dengannya. Ianya sama seperti kenajisan darah, luka, nanah, tahi dan juga kencing. Bagi Imam al-Syafie pula, beliau berpendapat bahawa ianya adalah najis mughallazah yang sama sifat kenajisannya dengan anjing yang memerlukan tujuh kali basuhan, dan sekali basuhan dengan air tanah . Pendapat inilah yang menjadi pegangan majoriti pengikut mazhab Syafie, kecuali Imam al-Nawawi dan juga yang bersependapat dengan al-Nawawi(Al-Sya’rani, al-Mizan al-Kubra, Beirut: Dar al-Kutub al’Ilmiah, Cetakan Pertama, 1998M, jil. I, m.s. 138).Atas dasar inilah majoriti pengikut mazhab Syafie sehingga ke hari ini menganggap kenajisan khinzir adalah sama atau lebih berat dari kenajisan anjing.
WALLAHUA'LAM